Login lemu.dk

Få adgang til over 300.000 forskellige produkter

Indtast din e-mail og få tilsendt din kode:

Fortryd
da

Politik for dataetik

Lemvigh-Müller anerkender, at de mange nye muligheder med den digitale transformation også indebærer et stort ansvar og mulige etiske dilemmaer. Vi respekterer, at retten til privatliv er en grundlæggende rettighed i samfundet.
 
Med vores politik for dataetik ønsker vi at udtrykke, at databeskyttelse rækker længere end overholdelse af relevant lovgivning.
 


Anvendelse (hvilke data og personer er omfattet)
Lemvigh-Müller behandler oplysninger om egne medarbejdere samt kontaktpersoner hos eksterne samarbejdspartnere som kunder og leverandører. Vi anser det som en tillidserklæring, når mennesker overlader deres oplysninger til os, uanset hvilken relation de har til virksomheden.
 


Lemvigh-Müllers forståelse af dataetik
Dataetik handler om at opfylde principper og værdier, som vores borgerrettigheder og lovgivning bygger på. Det handler om ærlig og ægte gennemsigtighed i datahåndteringen. Dette kan omsættes til faktisk handling ved at arbejde efter løsninger baseret på ”Privacy By Design” samt andre løsninger, der fremmer retten til privatliv.
 


Dataetiske principper
  • Lemvigh-Müller prioriterer gennemsigtighed og åbenhed for alle, der registreres i vores it-systemer. Registrerede personer skal have at vide, hvordan - og til hvad - deres data benyttes, ligesom de skal have mulighed for adgang til egne data.
  • Respekt for de registreredes privatliv er helt essentielt for Lemvigh-Müller.
  • Det samme er valgfrihed og retten til at sige nej til registrering, når det er praktisk muligt.
  • Medarbejdere med adgang til persondata er altid underlagt instruks om fortrolighed og integritet.
  • Lemvigh-Müller benytter algoritmer indenfor begrænsede rammer. Hvis en algoritme er ugunstig for en registreret person, er det muligt at få afgørelsen suppleret med en menneskelig afgørelse, såfremt den registrerede person henvender sig.
  • Oplysninger om f.eks. køn, alder eller nationalitet må ikke anvendes i sammenhænge, der kan føre til diskrimination.
  • Ved anvendelse af nye teknologier er det essentielt, at vi kort og præcist kan forklare hensigten med teknologien på en måde, der gør det forståeligt for ikke-kyndige personer.
  • ”Privacy by Design” er et grundlæggende krav for os, når der anskaffes nye løsninger, der behandler personoplysninger i større omfang.


Dataanvendelse
Det er vigtigt, at data bruges på en gennemsigtig måde og udelukkende til de oplyste formål. Hvis dataanvendelsen kan medføre betydelige risici for personens rettigheder, skal der udarbejdes en udvidet risikoanalyse med forslag til mitigerende foranstaltninger. Er det ikke muligt at nedbringe de kortlagte risici tilstrækkeligt, skal den pågældende anvendelse af data stoppe.Lemvigh-Müllers arbejde med dataetik samt ansvarlighed.
Politikken ovenfor udtrykker Lemvigh-Müllers forpligtelse til at behandle personoplysninger etisk og lovligt. Den udgør ledelsens pejlemærker og sætter retningen for, at vi respekterer individet i en digital verden.

Direktionen er overordnet ansvarlig for dataetik, ligesom der er nedsat et Compliance Forum til at foretage dataetiske vurderinger. Ledere hos Lemvigh-Müller har en særlig pligt til at medvirke til, at dataetik integreres i det daglige arbejde. For at understøtte arbejdet med dataetik vil der løbende blive arbejdet med information og awareness. Dataetiske vurderinger kan tage afsæt i risikoanalyser, et højt niveau af informationssikkerhed samt efterlevelse af persondataretlige regler. Dette for at sikre kontinuerlig efterlevelse har Lemvigh-Müller en række kontroller, der gennemføres årligt.

;