Login lemu.dk

Få adgang til over 300.000 forskellige produkter

Indtast din e-mail og få tilsendt din kode:

Fortryd
da

Hvad er RoHS?

RoHS (Reduction of Hazardous Substances) gælder for elektriske og elektroniske produkter, samt produkter der skal indbygges i elektriske og elektroniske produkter.

Farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter

Reglerne fremgår af Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 338 af 17/03/2022 om begrænsning af anvendelse af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr i EU. Bekendtgørelsen bygger på RoHS-direktivet (EU). Dette er et CE-mærkningsdirektiv, hvorfor overholdelse af RoHS direktivet skal fremgå af overensstemmelseserklæringen med angivelsen af relevante standarder.

Det er forbudt at sælge elektrisk og elektronisk udstyr, hvis udstyret indeholder følgende stoffer i en koncentration, der højere end hvad der fremgår af parentesen efter hvert stof (i parentesen er angivet de maksimale koncentrationsværdier i vægtprocent i homogene materialer):

1) Bly (0,1 %)
2) Kviksølv (0,1 %)
3) Cadmium (0,01 %)
4) Hexavalent chrom (0,1 %)
5) Polybromerede biphenyler (PBB) (0,1 %)
6) Polybromerede diphenylethere (PBDE) (0,1 %)

Med tillægget til direktivet 2015/863/EU blev antallet af stoffer udvidet til 10 med følgende:

7) Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) (0,1 %)
8) Butylbenzylphthalat (BBP) (0,1 %)
9) Dibutylphthalat (DBP) (0,1 %)
10) Diisobutylphthalat (DIBP) (0,1 %)

NB: Direktivet 2015/863/EU ændrede bilag II til direktiv 2011/65/EU i marts 2015, hvilket resulterede i ti kemiske stoffer under direktivet. Dette kaldes ofte fejlagtigt RoHS 3-direktivet, men det er altså kun en tillæg til den gældende 2011/65-version.

Link til RoHS-bekendtgørelsen

Bekendtgørelsen gælder for:

Elektrisk og elektronisk udstyr: Udstyr, som er afhængigt af elektrisk strøm eller elektromagnetiske felter for at kunne fungere, og udstyr til produktion, transmission og måling af elektriske strømme og elektromagnetiske felter, og som er bestemt til brug ved en spænding på højst 1.000 volt for vekselstrøms vedkommende og 1.500 volt for jævnstrøms vedkommende. Ved afhængigt forstås behov for elektrisk strøm eller elektromagnetiske felter for, at det elektriske og elektroniske udstyr kan opfylde mindst én af dets tilsigtede funktioner.

Reservedele til elektrisk og elektronisk udstyr er også omfattet af bekendtgørelsen. Kabler, samlemuffer, møtrikker m.m. kan derfor være omfattet.

Bekendtgørelsen gælder ikke for elektrisk og elektronisk udstyr, der er fremstillet til specifikt militære formål samt andre specifikke områder som angivet i bekendtgørelsens §1 stk. 2.

Stål og metaller

Vedrørende overholdelse af RoHS-direktivet opfylder de fleste varegrupper på stål og metaller allerede kravene. Vær opmærksom på at messing indeholder bly, Der er dog i bilag 3 i bekendtgørelsen bl.a. lempede grænseværdier for bly i kobber-, stål- og aluminiumslegeringer. Vær dog opmærksom på at REACH forordningen har krav om deklarering af samme produkter, hvis der er mere end 0,1% indhold af bly. Vedrørende overholdelse af RoHS-direktivet opfylder de fleste varegrupper på stål og metaller allerede kravene. Vær opmærksom på at messing indeholder bly, Der er dog i bekendtgørelsen lempede grænseværdier for bly i messing.

REACH erklæring for metallegeringer

 

Hent RoHS erklæringer og forhold omkring indkøb og dokumentation:

Dansk udgave:

LM RoHS Erklæring >>
RoHS direktivet – indkøb og dokumentation >>

Engelsk udgave:

LM RoHS Statement >>
RoHS directive – purchasing and documentation >>

 

 

;